MSIT Schedule«Back   Print
Department of Radiology Weekly Schedule
UPDATED: 3/25/2019 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
TIME:10:36:05 AM 3/18/2019 3/19/2019 3/20/2019 3/21/2019 3/22/2019 3/23/2019 3/24/2019
EAST
7:00AM JCS, DEX DAV, JP JCS, PJ SD, HD DAV, DB CB AT
Pediatrics JB JB JB SG VO CB, AT AT, CB
Nuclear Medicine INP AC CL CL CL CL VO VO
Nuclear Medicine OP CL, sj CL, AC, sj *AC, sj CL, AC, sj CL, AC, sj VO VO
Plain film/fluoro/ICU JM, PT, CL, tn KT, JS, JP, de GG, KT, AC, de PT, Amc, HD, de RJH, AT, DB, de CB AT
US/BodyCT JM, PT, tp KT, JS, tp GG, KT, tp PT, Amc, jon RJH, AT, am CB, de, tn AT, de, tn
General IR DEX, sb JP, sb PJ, sb HD, sb DB, sb PJ PJ
Advanced Peripheral IR DB, HD, (MB), (TS 1/2 Day), jr AB, HD, (MB), (TS 1/2 Day), jr AB, (MB), (TS 1/2 Day), jr DB, AB-SC, (MB), (TS 1/2 Day), jr PJ, (MB), (TS 1/2 Day), jr PJ, jr PJ, jr
Neuro IR VI DM DM LE LE CMN CMN
MRI/Neuro OP DAV CN, rup CN JCS ET JCS JCS
MRI/Neuro Hospital JCS, rup DAV, tn JCS, tn SD, tn DAV, tn JCS JCS
Neuro Corporate Office SD ET AS DM SD
SMC DM JCS SD DAV CN
Weekend Body MR CB, EZ CB, EZ
CHEST/OPE AM RO, CB, KT, ik, dw JM, DEX, RO, ik, dw RO, DEX, EZ, ik, dw JM, JS, *CB, ik, dw KT, JS, RO 1/2 Day, ik, dw
Outpatient East PM AS EZ DG GG CB
Campbell Clinic EZ CB CB DEX EZ JS
WOMEN'S HOSPITAL
WOMEN'S HOSPITAL *JB, am, za JB, am, za JB, am, za SG, am, za *VO CB, AT AT, CB
BMH - COVINGTON
BMH - COVINGTON Amc DG JCS, GG, KT, Amc AT SG JCS, CB, AT JCS, AT, CB
GERMANTOWN
OPC RJH Amc PT RO 1/2 Day, LRT 1/2 Day PT
COLLIERVILLE
Radiology Department SG AC JM AC AC CB CB
Mammography SG, jon VO, jon JM, jon HU, jon
DESOTO
7:00AM DG, VO GG, PT JS, VO AS, DG DEX, Amc EZ EZ
Hospital AT, rs *RJH, rs RJH, rs RJH, rs AS, rs EZ EZ
General IR PJ PJ JP JP AB PJ PJ
Advanced Peripheral IR PJ PJ JP JP AB PJ PJ
Out Patient DG GG JS AS DEX
Mammography VO, cm, lg PT, cm, lg VO, cm, lg DG, cm, lg Amc, cm, lg
BMH CARROLL COUNTY
BMH Carroll County JCS, PT, VO, Amc AT On-Site JCS, KT, VO, GG, Amc VO On-Site DAV, AT, Amc, SG JCS, CB, AT JCS, AT, CB
BOONEVILLE
Booneville SD, Amc, VO, PT ET, DG, PT, JS Amc On-Site DM, AT, DG, Amc SD, SG, Amc, AT JCS, CB, AT JCS, AT, CB
BMH CRITTENDEN
BMH Crittenden JCS, JM, PT DAV, KT, JS AT On-Site SD, PT, Amc DAV, RJH, AT JCS, CB, AT JCS, AT, CB
NEA
Mammo HU + 1/2 HU HU HU Remote
IP GL GL GL GL GL GL GL
IR AB DB HD PJ JP
Corporate Office/NEA GG AS ET KT On-Site ty
5:00PM - 10:00PM rup rup dc rup rup jx jx
OP IMAGING CENTER
OP Imaging Center CB, RO, ty DEX, JM, ty DEX, RO, ty JS, JM, ty JS, KT
LATE COVERAGE
Body Late #1 PT JS KT Amc AT AT CB
Body Late #2 AS EZ DG GG CB PT PT
Neuro Late CN SD DAV ET JCS JCS JCS
5PM-6PM
CALL
5PM-10PM am sj de ik tn de tn
5PM-2AM jx jx jx jx za ty ty
10PM-7AM hw hw hw hw hw hw ch
BODY IMAGING AS EZ DG Amc CB AT CB
WOMENS - Peds AS EZ DG Amc CB AT CB
General/Advanced IR PJ AB JP DB PJ PJ PJ
NEURO IR LE DM DM LE CMN CMN CMN
NEURO DIAGNOSTIC CN SD DAV ET JCS JCS JCS
NUCLEAR MEDICINE VO CL AC CL VO VO VO
CONFERENCE JM resident KT-Journal Club Amc RJH
ADMINISTRATION DAY *JB 8-6pm, JS 1/2 Day *RJH 8-6pm, LRT 1/2 Day, SG 1/2 Day *AC 8-6pm *CB 8-6pm, RO 1/2 Day *VO 8-6pm, RO 1/2 Day, DM 1/2 Day
OFF ET, JP, JS 1/2 Day, de, dc SG 1/2 Day, dc DB, SG, dc, rup CN, EZ, dc, rup, tp DG, JM, GG, DM 1/2 Day, dc, rup, tp
RESEARCH-RESIDENT ch ch ch ch ch